Тусламжийн төв

Агуулах

Дэлгүүрээ анх нээхэд хаягийн мэдээлэлгүй ч Үндсэн агуулах үүссэн байна. Үндсэн агуулахын хаягийн мэдээллийг Дэлгүүрийн тохиргоо > Агуулахын байршил > Засах товчлуурыг дарж оруулна.

Бараа оруулах зааврын дагуу бүртгэгдсэн бүх бараа Үндсэн агуулахад бүртгэгдэнэ. 

Харин хэд хэдэн байршлаас борлуулах боломжтой агуулах эсвэл дэлгүүрүүдтэй бол товчлуур дээр дарж салбаруудын мэдээллийг бүртгэнэ. Тухайн бүртгэсэн агуулахын мэдээлэлд барааны үлдэгдэл 0 байх бөгөөд бодитоор байгаа барааг тухайн салбаруудад барааны Шилжүүлэг зааврын дагуу хуваарилан бүртгэснээр салбаруудаас захиалга гаргах боломжтой болно.

Хэрвээ та онлайн дэлгүүрийн захиалгаа зөвхөн нэг салбараас гаргах бол   сонголтыг идэвхжүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл хэд хэдэн салбартай боловч онлайн захиалгын барааг зөвхөн Салбар-1-с гаргана гэж байгаа бол Салбар-1 хаягаа сонгоод идэвхжүүлнэ.

Хоёр ба түүнээс дээш тооны агуулахын мэдээлэл оруулсан тохиолдолд аль байршлаас шинэ захиалгыг гаргах дарааллыг сонгож эрэмбэлэх боломжтой. Ингэж эрэмбэлснээрээ тухайн агуулахын үлдэгдлээс барааны тоог хасаж захиалга баталгаажуулна.