Үйлчилгээний нөхцөл

Нэг. Үг, хэллэгийн тайлбар

Маркетшоп платформ: “Маркетшоп худалдааны технологи” ХХК-ийн бүтээгдэхүүн болох цахим худалдааны вебсайт үүсгэх www.market.shop платформ.

Үйлчилгээ үзүүлэгч: Маркетшоп платформыг хариуцан, үйлчилгээ үзүүлж буй Маркетшоп худалдааны технологи ХХК.

Хэрэглэгч: Маркетшоп платформыг ашиглаж буй хувь хүн эсвэл ААН, байгууллага.

Худалдан авагч: Хэрэглэгчийн үүсгэсэн цахим худалдааны вэбсайтаас үйлчилгээ, бараа бүтээгдэхүүнийг нь худалдан авч буй хувь хүн, албан байгууллага.

Хэрэглэгчийн мэдээлэл: Хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл болон хэрэглэгчийн оруулсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний мэдээлэл.

Үйлчилгээний хугацаа: Үйлчилгээний төлбөрт тооцогдон ашиглах хугацаа юм. Үйлчилгээний хугацаа нь хуанлийн 1 сараар тооцогдоно.

Талууд: Үйлчилгээ үзүүлэгч болон Хэрэглэгч.

Хоёр. Ерөнхий зүйл

Үйлчилгээний нөхцөл нь нэг талаас маркетшоп платформын үйл ажиллагаа, үйлчилгээг ханган ажиллаж буй Үйлчилгээ үзүүлэгчийн, нөгөө талаас Үйлчилгээг ашиглан өөрийн цахим худалдаа, вэбсайтыг үүсгэн худалдаа хийх Хэрэглэгчийн харилцааг зохицуулна.

Худалдан авагч тал нь энэхүү гэрээнд оролцогч тал гэж тооцогдохгүй. Тус үйлчилгээний нөхцөл нь Хэрэглэгч болон Үйлчилгээ үзүүлэгч талын хоорондын харилцааг зохицуулна.

Үйлчилгээний нөхцөл нь Хэрэглэгч Үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцан хүлээн зөвшөөрч, Маркетшоп платформд бүртгүүлсэн өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Үйлчилгээний нөхцөлд Хэрэглэгчийн мэдээллийг нууцлах, хамгаалахтaй холбоотой “Нууцлалын бодлого”, Үйлчилгээний төлбөр, Үйлчилгээний хугацаа сунгахтай холбоотой “Төлбөрийн нөхцөл”, талуудын эрх, үүрэг багтана. Эдгээр баримтууд нь Үйлчилгээний нөхцөлийн бүрэлдэхүүн хэсэг тул Үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцаж, зөвшөөрсөн нь эдгээр баримт бичгүүдтэй танилцсанд тооцогдоно.

Маркетшоп платформ болон Үйлчилгээтэй холбоотой https://market.shop/ вэбсайт, түүний мэдээлэл, баримт бичиг нь Үйлчилгээ үзүүлэгчийн өмч юм.

Үйлчилгээтэй холбоотой техник, технологи, хадгалагдаж буй бүх мэдээлэл нь Үйлчилгээ үзүүлэгчийн нууц бөгөөд Монгол Улсын “Байгууллагын нууцын тухай” хуулиар зохицуулагдана.

Гурав. Хэрэглэгчийн эрх, үүрэг

Хэрэглэгч Үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцаж зөвшөөрснөөр энэхүү үйлчилгээний нөхцөлд тусгагдсан эрх үүрэг, хариуцлагыг зөвшөөрсөнд тооцно.

Хэрэглэгч нь өөрийн мэдээлэл болох овог нэр, одоогийн хаяг, утасны дугаар, хүчинтэй цахим шуудангийн хаяг болон шаардлагатай бусад тодорхой мэдээллээр дамжуулан үйлчилгээнд нэвтрэхийн тулд бүртгүүлэх ёстой.

Хэрэглэгч хувийн мэдээллээ үнэн зөв бөглөх үүрэгтэй.

Хэрэглэгч өөрийн нууц үгийг найдвартай хадгалах үүрэгтэй.

Хэрэглэгч нууц үгээ алдсанаас болон мэдээллийн нууцаа хадгалж чадаагүйгээс үүдэн гарсан асуудлын хариуцлагыг Үйлчилгээ үзүүлэгч хүлээхгүй.

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаар санал, гомдлыг Үйлчилгээ үзүүлэгчид гаргах эрхтэй.

Үйлчилгээ үзүүлэгчийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг ашиглан хууль бус, зөвшөөрөлгүйгээр худалдаалагдах бүтээгдэхүүн (зөвшөөрлийн тухай хууль) болон зохиогчийн эрхийг зөрчсөн (зохиогчийн эрх, барааны тэмдэг, патентын тухай хууль) бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулахгүй байх үүрэгтэй.

Худалдан авагч талд борлуулсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний санал гомдлыг Хэрэглэгч тал бүрэн хариуцна.

Дөрөв. Үйлчилгээ үзүүлэгчийн эрх, үүрэг

Үйлчилгээ үзүүлэгч нь вэбсайтын үйл ажиллагааны жигд байдал болон хэрэглэгчийн санал гомдлыг шийдвэрлэх үүрэгтэй.

Үйлчилгээ үзүүлэгч нь хэрэглэгчид платформ ашиглахтай холбоотой гарсан алдааг цаг алдалгүй засах үүрэгтэй.

Үйлчилгээ үзүүлэгч нь Хэрэглэгчийн мэдээлэлд шууд хандалт хийхгүй бөгөөд Хэрэглэгчийн зөвшөөрлийн дагуу Хэрэглэгчийн мэдээлэлд хандаж тусламж, зөвлөгөө өгнө.

Үйлчилгээ үзүүлэгч нь Хэрэглэгчийн байгаа байрлалд биечлэн очиж тусламж, дэмжлэг үзүүлэхгүй.

Үйлчилгээ үзүүлэгч нь программын өөрчлөлт, шинэчлэлт, сайжруулалт хийх эрхтэй. Энэ тохиолдолд Хэрэглэгчийн мэйл хаяг болон нэвтрэх эрхтэй бүртгэлд мэдэгдэл илгээн урьдчилан мэдэгдэнэ.

Үйлчилгээ үзүүлэгч нь Хэрэглэгчийн өөрийн алдаанаас мэдээллүүдээ устгах, идэвхгүй болгох асуудлуудад хариуцлага хүлээхгүй.

Үйлчилгээ үзүүлэгч нь Үйлчилгээний нөхцөлийг өөрчлөн, шинэчлэх эрхтэй. Үйлчилгээний нөхцөлд өөрчлөлт хийх тохиолдолд өөрчлөлтийн мэдэгдлийг 14 хоногийн өмнө Хэрэглэгчийн мэйл хаяг болон вэбсайтаар дамжуулан мэдэгдэнэ.

Үйлчилгээ үзүүлэгч нь Хэрэглэгчийн мэдээллийг системийн сайжруулалт хийхэд ашиглах эрхтэй.

Тав. Төлбөрийн нөхцөл

Үйлчилгээ үзүүлэгч нь Хэрэглэгчийн төлбөрийн нэхэмжлэхийг сар бүрийн эхний өдөр Хэрэглэгчийн мэйл хаяг руу илгээнэ. Хэрэглэгч төлбөрийн нэхэмжлэх хүлээн авснаас хойш 7 хоногийн дотор төлбөрийг шилжүүлэх үүрэгтэй.

Нэхэмжлэхийн хугацаа дуусаж төлбөр төлөгдөөгүй үед Хэрэглэгчийн мэдээлэл ашиглахад зарим хязгаарлалт хийгдэнэ. Үйлчилгээний төлбөр төлөгдөхөд үйлчилгээний хугацаа сунгагдаж, хязгаарлалт цуцлагдана.

Төлбөр, тооцоотой холбоотой асуудлыг “Төлбөрийн нөхцөл”-өөр зохицуулна.

Үйлчилгээ үзүүлэх багцын төлбөрийг буцаан олгохгүй.

Зургаа. Асуудал, маргаан шийдвэрлэх

Хэрэглэгч нь Үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой гарын авлагыг http://market.shop/help вэбсайтаас авах боломжтой.

Үйлчилгээ үзүүлэгч нь Үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой санал, гомдол, хүсэлтийг info@market.shop мэйл хаяг болон 7777-3330 утсаар болон сошиал хаягуудаар хүлээн авч шийдвэрлэнэ.

Үйлчилгээний тасалдал нь байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл (гал, үер, газар хөдлөлт, аянга болон тэсрэлт) эсвэл төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан хуулийн зохицуулалт, журам, хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, ажил хаялт, дайн, террорист халдлага, гоц халдварт өвчин зэрэгтэй холбоотой бол Үйлчилгээг тасалдсанд тооцохгүй бөгөөд Үйлчилгээ үзүүлэгч хариуцлага хүлээх үндэслэл болохгүй.

Хэрэглэгч нь Үйлчилгээний нөхцөлөөр хүлээсэн үүргээ зөрчсөн, Үйлчилгээг хууль бусаар ашигласан, Үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагаанд болон бусад Хэрэглэгчдэд хохирол учруулсан нь батлагдвал Хэрэглэгчийн нэвтрэх эрхийг цуцална.

Үйлчилгээтэй холбоотой санал, гомдол, асуудал, маргааныг Талууд харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ. Хэрэв шийдвэрлэх боломжгүй бол Монгол Улсын хууль, тогтоомжид заасны дагуу шийдвэрлүүлнэ.