Хэрэгчлэгч устгах заавар

Хэрэглэгч хувийн мэдээлэл устгах

Хэрэглэгч систем ашиглахгүй болон хувийн мэдээлэл засварлах болоход дараах нөхцөлүүдийг хянасан байх шаардлагатай.

  • Идэвхитэй худалдан авалтгүй байх
  • Ямар нэг төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх
  • Хүлээлгийн горимд буюу төлбөр төлсөн ч хүлээж аваагүй төлөвтэй захиалгагүй байх

Дээрхи нөхцөл хангаж байвал хэрэглэгч өөрийн хувийн мэдээллийн хамгийн доор байрлах өөрийн эрхийн мэдээлэл устгах товчийг ашиглан системээс өөрийн мэдээлэл устгах боломжтой