Нууцлалын бодлого

Нууцлалын бодлого

Үйлчилгээ үзүүлэгч нь Хэрэглэгчийн мэдээлэл болон Үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллийг хадгалах, гадна халдлагаас хамгаалах үүрэгтэй.

Үйлчилгээ үзүүлэгч нь хэрэглэгчийн мэдээллийг системийн хяналт, сайжруулалт, туршилт хийхээр ашиглах эрхтэй.",

Хэрэглэгчийн оруулсан мэдээлэл нь Хэрэглэгчийн өмч бөгөөд Үйлчилгээ үзүүлэгч нь Хэрэглэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр дор дурдсан нөхцөлөөс бусад хэлбэрээр ашиглахгүй болно.
  • Төлбөр, захиалгатай холбоотой тодруулах зүйл гарсан тохиолдолд таны мэдээллийг дараах байдлаар ашиглана. Үүнд: таны гар утсанд холбогдох, цахим шууданд мэдээлэл илгээх гэх мэт
  • Системийн ашиг тусын тулд системийн хяналт, сайжруулалт, хөгжүүлэлт, тест хийх
  • Шинэ бүтээгдэхүүн ба модуль хөгжүүлэх болон тест хийх

Үйлчилгээ үзүүлэгч нь Хэрэглэгчийн бүх төрлийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд ашиглуулахгүй, түгээхгүй, худалдахгүй болно.

Хэрэглэгч фэйсбүүк болон гүүглэ хаягаараа маркетшоп платформд бүртгүүлсэн тохиолдолд хэрэглэгчийн мэдээллийг тухайн интеграциас хүлээн авах бөгөөд (овог нэр, цахим шуудан, төрсөн огноо, хүйс гэх мэт) хэрэглэгчийн нийтэд ил болгохыг зөвшөөрсөн мэдээллүүд системд хадгалагдана.

Хэрэв хэрэглэгч өөрийн эрхээ идэвхгүй болгосон бол хэрэглэгчийн мэдээллийг системд харуулахгүй. Систем нь хэрэглэгчийн мэдээллийг хэрэглэгч идэвхтэй горимд орох хүртэл хадгална.

Хэрэглэгч өөрийн хүсэлтээр систем дэх мэдээллүүдээ устгуулах эрхтэй.